start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
Warning

Warning

No content found for: ‭truongchinhchilibrary/truongchinhtrisite/lienketwebsite‭

 
start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar
Hội thảo khoa học

NHẬN DIỆN NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY

11/03/2022 10:32
    Màu chữ Cỡ chữ

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm hướng đến mục tiêu: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Như vậy, một trong những điều kiện tiên quyết để thực hiện được mục tiêu trên là mỗi cán bộ, đảng viên, người dân phải nhận diện được những quan điểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng để có những biện pháp đấu tranh, bảo vệ một cách thiết thực nhất.

Từ thực tiễn có thể chỉ ra những âm mưu, thủ đoạn sau:

Thứ nhất, bóp méo, phủ nhận những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Vượt lên trên mọi giới hạn về không gian và thời gian, những nguyên lý, khái niệm, phạm trù, quy luật và phương pháp luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin tiếp tục là “chìa khóa” giải đáp những vấn đề tư tưởng, soi sáng những nhiệm vụ lịch sử chín muồi của nhân loại, đó là giải phóng con người khỏi mọi hình thức áp bức, bóc lột, mọi sự tha hóa. Chủ nghĩa Mác-Lênin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội. Những giá trị cơ bản đó được thể hiện sinh động, nhất quán từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lênin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, hiện tại lợi dụng sức lan tỏa và sự bùng nổ của internet, các thế lực thù địch tung ra những thông tin xấu, độc, đưa tin dưới dạng ngắn gọn, kích thích sự nghi ngờ hoặc phủ định sạch trơn những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã lạc hậu, lỗi thời không còn phù hợp với hiện nay nữa và cho rằng việc lấy tư tưởng, lý luận đã “lạc hậu, lỗi thời” thì không thể có cơ sở để lãnh đạo đất nước phát triển.

Quá trình phát triển lực lượng, các thế lực thù địch và phần tử phản động chống đối lôi kéo mọi giai tầng xã hội, nhất là số thanh niên, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chúng còn có xu hướng móc nối vào một số đối tượng nghệ sỹ, người có sức ảnh hưởng để truyền bá "lối sống thực dụng", công kích, xuyên tạc về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thứ hai, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trên tất cả các lĩnh vực mặc dù đúng đắn và sáng tạo: từ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng, về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hay các chính sách đối ngoại, an ninh quốc phòng… nhưng đều bị chúng âm mưu xuyên tạc, bóp méo với mục đích hạ thấp uy tín, kích động, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian gần đây, trên các diễn đàn, nhất là trên không gian mạng có những luận điệu rêu rao rằng: Việt Nam lựa chọn con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đẻ non, là duy ý chí, là trái quy luật phát triển... Những luận điệu này cơ bản xoay quanh các lập luận như: các nước trong khu vực phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa đều có vị thế nhất định ở châu Á, trở thành những nước phát triển. Trong khi Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, còn nhiều hạn chế, yếu kém về kinh tế - xã hội, bộc lộ nhiều sai lầm về đường lối, không đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước. Cho nên, họ phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Cho rằng không nhất thiết phải xây dựng chủ nghĩa xã hội, con đường nào cũng được miễn sao giàu mạnh. Họ luận chứng thô kệt rằng: Sự hùng mạnh của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, từng là thành trì của chủ nghĩa xã hội cuối cùng cũng từ bỏ ngọn cờ để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Do đó, một nước như Việt Nam không nên tiếp tục đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, mà nên rẽ theo một hướng khác, con đường khác để mở đường phát triển…

Những luận điệu “đánh tráo khái niệm”cho rằng: nền kinh tế thị trường là đi theo chủ nghĩa tư bản, định hướng xã hội chủ nghĩa sẽ ngăn cản và xâm phạm tới các quy luật của thị trường, làm cho nền kinh tế không thể phát triển, hay chúng cho rằng quân đội và công an chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước và an ninh, trật tự xã hội, không nên bị chi phối bởi chính trị, vì vậy cần phải “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang". Mục đích cuối cùng của chúng là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, phủ nhận những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng và nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó làm cho nhân dân mất niềm tin vào Đảng và Nhà nước, cuối cùng là tiến tới lật đổ chế độ ở nước ta.

Thứ ba, đẩy mạnh sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Chúng tăng cường xâm nhập về văn hóa, đạo đức, lối sống, tập trung tấn công vào nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc bằng cách làm phai mờ những giá trị văn hóa truyền thống cách mạng của chúng ta, kết hợp với việc gieo rắc những sản phẩm văn hóa phản động tác động rất xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống, tâm lý, hành vi của một bộ phận nhân dân, nhất là thanh thiếu niên; làm hủy hoại, xói mòn nền tảng và những giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Gieo rắc lối sống thực dụng, vụ lợi, vị kỷ, thích hưởng lạc, sa đoạ dẫn đến nhiều cái xấu, cái ác, phi nhân tính xuất hiện... Môi trường đạo đức và văn hóa lành mạnh bị đe dọa nghiêm trọng, có nguy cơ dẫn tới khủng hoảng, mất phương hướng lựa chọn các giá trị, lối sống và niềm tin của một bộ phận công chúng. Tình trạng đó đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội, dẫn tới khuynh hướng tự diễn biến về chính trị, tư tưởng, tác hại lâu dài đến các thế hệ mai sau.

Thứ tư, lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia

Ở Việt Nam, các thế lực thù địch tìm mọi cách lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…, những vấn đề do lịch sử để lại, những “điểm nóng” về an ninh, về trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, xoáy sâu vào những hạn chế, thiếu sót của ta trong việc thực thi chính sách dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… sự chênh lệch về mức sống và thu nhập giữa các vùng dân tộc, trình độ dân trí của một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp để tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, kích động đồng bào tham gia các cuộc biểu tình, bạo loạn chống đối chính quyền, gây thiệt hại về kinh tế, mất ổn định về chính trị - xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ năm, xuyên tạc đời tư, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ

Các đối tượng thường tập trung khoét sâu vào các vấn đề nhân thân, lai lịch, đời tư của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng đã bịa đặt, dàn dựng lên những câu chuyện sai sự thật, đưa lên những hình ảnh đã photoshop hoặc cắt xén để nhào nặn ra những tác phẩm sai trái có liên quan đến con người, thân thế và sự nghiệp của Người.

Chính nhờ đi theo chủ nghĩa cộng sản và thực hiện thành công sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước nên được nhân dân tôn thờ, hình ảnh Bác đại diện cho sự cao đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam. Vậy nên, muốn đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa để xây dựng một chế độ thân phương Tây thì các đối tượng tìm cách bôi nhọ hình ảnh lãnh tụ, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ dần dần làm xói mòn hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, là bệ phóng để tấn công vào lòng tin của nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với mưu đồ gây chia rẽ nội bộ, làm cho Đảng ta “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong, các phần tử phản động ra sức tuyên truyền, bịa đặt về các phe phái trong Đảng, nhất là lợi dụng việc “tốt” - đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc là thanh trừng nội bộ, là chuẩn bị ghế nhân sự cho vị trí cao hơn… Không những thế, chúng còn thường xuyên dựng chuyện, thổi phồng những sai lầm, thiếu sót của một số cán bộ, đảng viên, qua đó gây hoang mang, tạo bức xúc trong dư luận xã hội, kích động người dân gây mất an ninh, trật tự... hòng hạ bệ uy tín của cán bộ, phá vỡ khối đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội, chia rẽ Đảng với nhân dân.

Rõ ràng những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nền tảng cách mạng của dân tộc ta là hết sức tinh vi, phức tạp. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên phải không ngừng tự nghiên cứu, học tập, trau rèn nhận thức, bản lĩnh chính trị, nâng cao “sức đề kháng” trước những tư tưởng sai trái, lệch lạc, không để mình bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó, có“kỹ năng”nhận diện và bóc trần những âm mưu thủ đoạn sai trái, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng để trực tiếp tuyên truyền, thực hiện đưa nghị quyết, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn phát huy vai trò "hạt nhân" lãnh đạo tại cơ sở để góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng chống phá, những thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa những thông tin chính thống, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, gương người tốt, việc tốt, góp phần nâng cao dân trí khiến các thế lực thù địch dần dần không còn "đất" để xuyên tạc, chống phá./.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội.

2. Nguyễn Bá Dương (2018), Phê phán quan điểm cho rằng: “Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, đi theo vết xe đổ của Liên Xô”, từ <http://hvctcand.edu.vn/print/400/phe-phan-quan-diem-cho-rang-viet-nam-kien-dinh-con-duong-di-len-chu-nghia-xa-hoi-la-sai-lam-di-theo-vet-xe-do-cua-lien-xo>

 

 

ThS Dương Như Ý Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở

Các tin khác

start portlet menu bar

Tiểu sử người ứng cử HĐND huyện

Display portlet menu
end portlet menu bar